Polityka Prywatności L4web: jak chronimy Twoje dane?

Polityka prywatności L4web.pl

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora strony internetowej www.l4web.pl z przetwarzanych na tej stronie danych osobowych, pozostawianych przez odwiedzających stronę. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Dokument ten jest elementem polityki bezpieczeństwa wdrożonej w firmie L4WEB Dariusz Król prowadzonej przez Dariusza Króla.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest Dariusz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą L4WEB Dariusz Król z siedzibą w Bobowa 38-350, przy ul. Węgierkiej 24, posiadającą przypisany NIP: 738-21-51-887. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

2. Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

 1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej l4web.pl jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
 2. a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;
 3. b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
 4. c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.
 5. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, Klient może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: kontakt[@]l4web.pl

bądź numerem telefonu 608[-]183[-]992

 1. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

3. Cel gromadzenia danych osobowych

 1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz Klienta.
 2. Dane niezbędne do realizacji zamówień za pośrednictwem strony internetowej l4web.pl to dane, które Klient wprowadził na tej stronie w formularzu kontaktowym.
 3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

4. Pliki cookies

 1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętanie ustawienia i inne informacje używane na stronie.
 2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać naszą ofertę w sposób indywidualny do odbiorców naszych usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
 3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.
 4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies:
 5. a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;
 6. b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;
 7. c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

5. Cele stosowania plików cookies

Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;
 • tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;
 • zapamiętania udzielonych przez Klienta interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

6. Rodzaje plików cookies

Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane są następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

7. Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje firma L4WEB Dariusz Król posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

8. Bezpieczeństwo danych

 1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.
 2. Firma L4WEB Dariusz Król będący właścicielem strony internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:
FIRMA CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych
Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

9. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej.
 2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych Klientów i użytkowników.

10. Ochrona transmisji danych osobowych

Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła Klienta przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. 

11. Postanowienia końcowe

 1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez L4WEB Dariusz Król. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.